Általános Szerződési Feltételek

 1. Az etaly.hu oldalon forgalmazott termékek ismertetése, tájékoztatója

A ETALY Kft.
webáruházában elektromos kerékpárokat, elektromos rollereket, elektromos robogókat és azok kiegészítőit, vásárolhatja meg.

 1. A Szolgáltató
 2. https://etaly.huonline áruházat az ETALY Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 3. A Szolgáltató cégneve: ETALY Kft.
 4. A Szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Angyalföldi út 21
 5. Cégjegyzékszám: 01-09-418485
 6. Cégbejegyzés kelte: 2016.03.31.(jogutódlás ETALY Kft.)
 7. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 8. Adószám: HU32330052 | 32330052-2-41
 9. Pénzforgalmi számlaszám:
  • Bankszámla OTP Bank 11713184-21457115

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a etaly.huinternetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.etaly.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
 4. a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az info@etaly.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
 5. b) Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futárcég által kiállított igazolással bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 6. c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1134 Budapest, Angyalföldi út 21) a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.
 7. d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
 8. e) A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású termék vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható. A vásárló nem élhet továbbá elállási jogával, ha a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az a) pontban hivatkozott elállási jogát.
 9. f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 10. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.
 11. Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 12. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
 13. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 1134 Budapest, Angyalföldi út 21,E-TALY Showroomban, továbbá a Szolgáltató szállít postai úton és futárral is.

A 2022. január 1-től a futárszolgálattal történő szállítás költsége:

 • elektromos roller: bruttó 15.000/db
 • e-bike: bruttó bruttó 15.000/db
 • e-motor: ajánlatkérésre
 • eautó: ajánlatkérésre

A futárszolgálattal történő szállítás költsége a megrendelőt terheli.

A szállítási határidő 1-4 hét.

A regisztráció és a vásárlás menete:
a vásárló regisztrálni a www.etaly.hu oldalon tud. A vásárlás feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztráció ? már regisztrált vásárlók esetén a belépés? lehetőségét. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.

 1. Egyéb rendelkezések
 2. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 3. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 4. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 5. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a hucímen érhető el.
 6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@etaly.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 800-1669-es telefonszámon. Ügyfélkapcsolati pontunk munkaidőben 10:00-17:45 között várja azon ügyfeleit, akik előre egyeztetett időpontban szeretnék átvenni a webshopunkban leadott és utalással kiegyenlített megrendeléseiket.
 7. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
 8. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.